1. Ile dni przed rozruchem technologicznym trzeba się zgłosić do serwisu i jakie informacje należy podać?

  O ile w umowie sprzedaży urządzenia nie jest to określone inaczej, gotowość do rozruchu technologicznego powinna zostać zgłoszona pisemnie (również mailem lub faksem), co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem usługi. Zgłoszenie gotowości do uruchomienia urządzenia powinno zawierać numer umowy sprzedaży lub numer fabryczny urządzenia, miejsce zamontowania oraz dane kontaktowe (telefon) i planowaną datę rozruchu.

 2. Czy gwarancja będzie zachowana jeśli sam uruchomię urządzenie?

  Warunkiem zachowania gwarancji jest przeprowadzenie rozruchu technologicznego przez Instalcompact-service. Protokół z wykonania rozruchu jest podstawą uznania gwarancji w przypadku wystąpienia ewentualnej awarii.

 3. Jak przedłużyć gwarancję?

  Istnieje możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji z 12 do maksymalnie 36 miesięcy od daty rozruchu urządzenia. Zlecenie w formie pisemnej powinno dotrzeć do nas najpóźniej 14 dni przed upływem pierwszego roku eksploatacji urządzenia. Minimalny okres przedłużenia gwarancji wynosi 6 miesięcy.

 4. Jakie warunki należy spełnić żeby zachować gwarancję i na kim spoczywa obowiązek dbania o sprawność urządzenia?

  Żeby zachować warunki gwarancji należy ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania urządzenia zawartej w DTR. Obowiązek regularnego dokonywania podstawowych czynności kontrolno-regulacyjnych, od dnia uruchomienia przez okres gwarancji jak i po tym okresie, spoczywa na użytkowniku.[Serwis świadczy również usługi w zakresie czynności kontrolno-regulacyjnych, zapytaj o usługę]

 5. Co to jest DTR i do czego służy?

  DTR czyli Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, zwana również „paszportem” urządzenia jest dokumentem opracowanym dla każdego urządzenia indywidualnie i zawiera takie informacje jak dane techniczne i ewidencyjne, rysunki oraz schematy kinetyczne i elektryczne, instrukcję rozruchu, obsługi i konserwacji, instrukcję BHP, normatywy remontowe oraz wykaz wyposażenia i części zamiennych urządzenia. Obowiązek posiadania DTR przez urządzenie wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 98/37/WE, a ścisłe przestrzeganie DTR jest warunkiem zachowania gwarancji. DTR klient otrzymuje w momencie zakupu urządzenia.

 6. Czy urządzenia wymagają dodatkowej opieki, skoro są „bezobsługowe”?

  Każde urządzenie, bez względu na producenta, wymaga stałego dozoru zarówno w czasie gwarancji jak i po jej zakończeniu. Ponadto w każdym urządzeniu zachodzi konieczność wymiany materiałów eksploatacyjnych i dokonywanie niezbędnej regulacji. W przypadku urządzeń zabezpieczenia pożarowego okresowe przeglądy wynikają z powszechnie obowiązujących aktów prawa.

 1. Na czym polega przegląd urządzenia?

  Przegląd polega na sprawdzeniu warunków funkcjonowania urządzenia i kontroli jego parametrów. Ponadto w ramach przeglądu dokonywana jest niezbędna regulacja sterowania oraz poszczególnych podzespołów urządzenia. W czasie przeglądu serwisant ma możliwość zdiagnozowania ewentualnych usterek i określenia sposobu ich usunięcia. [zapytaj o usługę]

 2. Jak można zgłosić przegląd urządzenia?

  Przegląd urządzenia można zgłosić wysyłając zgłoszenie na nr faksu 61 816 40 19 lub drogą elektroniczną firma@ic-s.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dane zgłaszającego (nazwa, adres, nip, osobę do kontaktu + tel.), lokalizację urządzenia oraz numer umowy sprzedaży lub numer fabryczny, który można znaleźć w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej lub bezpośrednio na urządzeniu (w przypadku urządzeń IC numer umieszczony jest na bocznej ścianie szafy sterowniczej).

 3. Na czym polega stała konserwacja?

  Stała konserwacja to zabezpieczona umową opieka serwisowa, mająca na celu utrzymanie urządzenia w stanie technicznym, który zapewnia ciągłe wykorzystanie jego pełnej funkcjonalności i ochronę przed nadmiernym zużyciem. Polega również na bieżącym usuwaniu ewentualnych usterek i awarii oraz w razie potrzeby, wymianie niektórych części bez dodatkowych opłat. W ramach stałej konserwacji jesteśmy nieustannie do Państwa dyspozycji, reagując na zgłaszane problemy z urządzeniem oraz służąc fachowym doradztwem. Zgłoszenia o nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia w stałej konserwacji traktowane są priorytetowo. [zapytaj o usługę]

 4. Jakie korzyści daje stała konserwacja?

  • szybką reakcję na zgłoszoną usterkę,
  • możliwość planowania kosztów użytkowania zestawu w skali roku,
  • redukcję kosztów poprzez ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii,
  • terminowe dbanie o kondycję urządzenia,
  • usuwanie ewentualnych awarii urządzeń w ramach stałej konserwacji,
  • utrzymanie zestawu w pełnej sprawności przez cały okres umowy,
  • fachowe doradztwo techniczne oraz pomoc w zakresie przepisów, wymagań oraz modernizacji.
 5. Dlaczego właśnie Instalcompact-service?

  Instalcompact-service jest jedynym i autoryzowanym przedstawicielem serwisowym firmy Instalcompact, mającym wyłączność na dokumentację techniczną oraz oryginalne części zamienne, dla oferowanych przez Instalcompact urządzeń. Ponadto Instalcompact-service dysponuje również certyfikatami oraz autoryzacjami innych producentów urządzeń instalacyjnych.
  O sile Instalcompact-service stanowią ludzie, fachowcy legitymujący się wieloletnim doświadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, nastawieni na innowacyjność i ciągłe podnoszący swoje kwalifikacje.
  Rozbudowana sieć oddziałów serwisowych oraz dobra organizacja logistyczna, zapewnia sprawny dostęp do Klientów w całej Polsce.

 1. Jak można zgłosić awarię urządzenia?

  Awarię urządzenia można zgłosić wysyłając zgłoszenie na nr faksu 61 816 40 19 lub drogą elektroniczną firma@ic-s.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dane zgłaszającego (nazwa, adres, nip, osobę do kontaktu + tel.), lokalizację urządzenia oraz numer umowy lub numer fabryczny, który można znaleźć w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej lub bezpośrednio na urządzeniu (w przypadku urządzeń IC numer umieszczony jest na bocznej ścianie szafy sterowniczej).

 2. Jaki jest czas reakcji na zgłoszoną awarię i skąd dojeżdża serwis?

  Po zgłoszeniu awarii oraz po uzyskaniu przez nas niezbędnych informacji, do urządzenia kierowany jest serwisant z najbliższego oddziału serwisowego. Czas reakcji jest zależny od ilości i kolejności zgłoszeń i za każdym razem jest uzgadniany z klientem indywidualnie. Pierwszeństwo obsługi w sytuacji awaryjnej mają urządzenia objęte umową stałej konserwacji.

 3. Co to jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego określa warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem; sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic; sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane; sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi oraz sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest obligatoryjna dla obiektów użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.), zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki), produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, co wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 (Dz. U. Nr 109/2010 poz. 719).

Kontakt

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszą infolinią! Zawsze służymy pomocą.

tel. (61) 816 40 17

Kontakt